Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
1.1 Klant
De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van 1Life BV.
1.2 1Life BV
1life BV is de aannemer, gevestigd te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 212 met ondernemingsnummer 0700.254.183, die ook handelt onder de naam Corporate Game Changers.
1.3 Diensten
Alle prestaties verricht door 1Life BV, die als volgt niet-limitatief kunnen worden omschreven:

 • Het geven en organiseren van workshops, retraites, trainingen en cursussen;
 • coaching;
 • advies

1.4 Offerte
Een offerte waarin de te leveren diensten worden beschreven en waarin de toepasselijke voorwaarden en de prijs worden vermeld.

Artikel 2. Toepassing van algemene voorwaarden

2 .1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van 1Life BV en gedurende de gehele samenwerking tussen partijen.

2.2 Algemene voorwaarden in documenten van de opdrachtgever zijn niet automatisch van toepassing op 1Life BV. In geval van tegenstrijdige bepalingen prevaleren deze algemene voorwaarden boven eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden vastgelegd en hebben alleen betrekking op de genoemde bepaling(en). Alle overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.

2.3 De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden door:

 • de online/offline registratie voor een specifieke training/cursus; OF
 • de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van het aanbod van 1Life BV via welk kanaal dan ook; OF
 • ondertekening van de overeenkomst met 1Life BV.

Artikel 3. Aanbod - Sluiting van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van 1Life BV zijn vrijblijvend tot het moment van aanvaarding door de klant. Elk aanbod van 1Life BV heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij hiervan in het aanbod schriftelijk wordt afgeweken.

3.2 Een overeenkomst met 1Life BV komt tot stand wanneer de klant:

 • de offerte ondertekent en deze binnen de gestelde termijn via om het even welk kanaal terugstuurt; of
 • zijn/haar registratie bevestigt via het relevante webformulier bij online registratie; of
 • in het geval van coaching/consultancy, door ondertekening van de overeenkomst.
 

3.3 All offers and agreements are personal and not transferable to third parties. Each agreement supersedes all previously concluded and/or oral agreements except where indicated otherwise.

3.4 1Life BV is only bound if the client accepts the offer/quotation under the conditions drawn up by 1Life BV or – in case of deviation from the initial quotation – after prior written confirmation of the deviation by 1Life BV.

Artikel 4. Prijs - betaalmethoden

4.1 De prijzen in de aanbiedingen van 1Life BV zijn exclusief BTW en andere kosten die niet bij de overeenkomst zijn inbegrepen (zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten, kosten van derden, enz. – een voorbeeldlijst).

4.2 Diensten die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen worden gekwalificeerd als ‘meerwerk’, waarbij 1Life BV dit boven de overeengekomen prijs kan factureren tegen de gebruikelijke tarieven.

4.3 De volledige prijs is verschuldigd zodra de overeenkomst is gesloten. De facturen zijn contant of per bankoverschrijving betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum, met uitzondering van cursussen of trainingen of evenementen met ‘open inschrijving’, die onmiddellijk en volledig moeten worden betaald via het betalingsformulier op de website.

4.4  Als een factuur niet is betaald op de vervaldatum van de factuur, worden alle facturen, ongeacht of ze al dan niet opeisbaar zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:  

 • enerzijds een achterstandsrente van 12% vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling;
 • anderzijds een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 75,00. Een en ander onder voorbehoud van verhoging van de schadevergoeding door 1Life BV in geval van bewezen schade. Alle aan de betaling verbonden kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 • in geval van wanbetaling is 1Life BV na eenvoudige kennisgeving gerechtigd haar verdere prestaties op te schorten

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Verplichtingen van 1Life BV

a. 1Life BV verbindt zich ertoe haar diensten met de grootste zorg, vakbekwaamheid en naar beste vermogen uit te voeren.

b. De diensten van 1Life zijn een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

c. Gezien de aard van de dienstverlening kan 1Life BV geen garanties geven ten aanzien van het – vaak persoonlijke – eindresultaat en meer in het bijzonder niet garanderen dat de deelname van de cliënt zal leiden tot de cliënt:

 • een niveau van persoonlijk, financieel of professioneel succes bereiken;
 • de gewenste doelen of verbeteringen zal bereiken;

d. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat 1Life BV geen garanties kan geven met betrekking tot het eindresultaat en geen terugbetaling van de prijs kan bekomen in geval van ontevredenheid over het eindresultaat, behoudens bewezen fout van 1Life BV.

e. 1Life BV mag de in de overeenkomst aangegeven locatie of data wijzigen zonder restitutie aan de opdrachtgever, mits de nieuwe datum binnen 12 maanden kan plaatsvinden.

f. De diensten van 1Life BV houden geen medische of paramedische therapie in. 1Life BV geeft ook op geen enkele wijze medisch, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies.

g. 1Life BV is niet verplicht de kosten te vergoeden die de cliënt mogelijk bij derden heeft gemaakt. Met inbegrip van maar niet beperkt tot reiskosten, huurauto’s, gemiste zakelijke kansen, of verminderde inkomsten (niet-limitatieve lijst).

5.2 Verplichtingen van de klant

a. De cliënt of de door de cliënt aangewezen deelnemer neemt deel aan diensten van educatieve aard. Gezien de veelgebruikte groepsvorm zijn niet alle materialen, informatie en methoden volledig toepasbaar op iedere cliënt, zijn/haar bedrijfssituatie of persoonlijke situatie. De cliënt erkent dat 1Life BV niet op de hoogte kan zijn van alle individuele details rondom hem/haar, het bedrijf, het beroep of de persoonlijke situatie.

b. Het resultaat van de dienstverlening is mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van de opdrachtgever en/of deelnemer. De door 1Life BV aangereikte methoden en informatie zijn niet allesomvattend en adviserend van aard. De opdrachtgever is vrij om de materialen en informatie verder toe te passen op de eigen situatie.

c. De cliënt erkent dat de diensten van 1Life BV geen psychologische, psychiatrische of andere vorm van therapie omvatten.

Artikel 6. Opschorting & beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst

6.1 Door 1Life BV

a. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan of indien de opdrachtgever andere overeengekomen verplichtingen niet nakomt, behoudt 1Life BV zich het recht voor om na eenvoudige kennisgeving de uitvoering van eventuele nog te verrichten prestaties of verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de factuur is voldaan, dan wel het recht om de opdrachtgever de deelname aan verdere werkzaamheden te weigeren. 1Life BV is hiervoor geen schadevergoeding verschuldigd en bepaalt zelf wanneer zij de diensten weer kan leveren.

b. 1Life BV heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich aan de zijde van de opdrachtgever omstandigheden voordoen die verdere samenwerking onmogelijk maken of indien zij van mening is dat geen gunstig resultaat kan worden bereikt als gevolg van een gebrek aan inzet / betrokkenheid aan de zijde van de opdrachtgever en/of deelnemer. kan verkrijgen.

c. Wanneer 1Life overgaat tot opschorting en/of ontbinding conform art. 6.1 of 6.2, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de opdrachtgever en/of deelnemer.

d. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer door aangetoonde overmacht niet kan deelnemen aan de activiteiten, biedt 1Life BV de volgende mogelijkheden:

 • de cursus op een latere datum kan worden gevolgd; of
 • het betreffende bedrag van de opdracht kan worden gebruikt in ruil voor een andere cursus of workshop die bij 1Life BV wordt gegeven.

e. 1Life BV heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren of de opdrachtgever en/of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het openstaande saldo binnen 14 dagen. Reeds verrichte diensten en/of gemaakte kosten kunnen nimmer voor restitutie in aanmerking komen.

f. 1Life BV mag, naar eigen goeddunken, de educatieve inhoud en materialen van de geleverde diensten op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen, toevoegen en/of vervangen door iets anders dan beschreven in de marketingmaterialen, zonder restitutie van aan cliënt en/of deelnemer betaalde bedragen.

6.2 Door de klant

a. De annulering van een opdracht kan alleen schriftelijk worden gedaan binnen drie (3) werkdagen vanaf de datum van registratie of inschrijving, met duidelijke vermelding van uw wens om te annuleren. Deze brief moet duidelijk vermelden (i) wie u bent en onder welke naam u geregistreerd bent, (ii) duidelijk vermelden welke dienst u wenst te annuleren, en (iii) moet per e-mail worden gestuurd naar connect@1life.be of per aangetekende brief. geschreven naar 1Life BV naar het adres van de maatschappelijke zetel.

b.

Indien de cliënt annuleert in overeenstemming met alle voorwaarden in art. 6.2.a, zal 1Life BV overgaan tot terugbetaling en dit binnen 60 kalenderdagen vanaf de datum dat de annulering door de klant is ontvangen, na aftrek van transactiekosten verbonden aan de terugbetaling. Indien bonusitems werden gebundeld bij de aankoop van een dienst (zoals bv. gratis deelname aan een andere dienst), zullen de kosten van deze gegeven bonusitems worden afgetrokken van de terugbetaling.

Bij elke annulering in overeenstemming met art. 6.2.a, moet de klant al het ontvangen materiaal terugsturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van 1Life BV en dit ten laatste binnen de 60 kalenderdagen. 1Life BV behoudt zich het recht voor om terugbetaling in te houden totdat alle materialen naar behoren zijn ontvangen. Indien het materiaal niet binnen 60 kalenderdagen is ontvangen, worden de kosten van het materiaal in mindering gebracht op de terugbetaling (inclusief verzendkosten).

c. Indien de annulering pas plaatsvindt na 3 werkdagen vanaf de datum van inschrijving of registratie en afname van de diensten of het niet bijwonen van de diensten, is 1Life BV geen restitutie verschuldigd.

d. Annulering of voortijdige beëindiging van de opdracht is mogelijk, maar dit geeft de klant geen recht op restitutie of uitstel van betaling.

e. Een mondelinge annulering of via sms/andere sociale media wordt niet geaccepteerd.

f. Indien een individuele sessie (coaching, consultancy, workshop) door toedoen van de opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dient de opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren aan 1Life BV door te geven. Indien dit niet gebeurt, is 1Life BV genoodzaakt annuleringskosten ter hoogte van de individuele coachingssessie in rekening te brengen.

Artikel 7. Force majeure

7.1 1Life BV is niet aansprakelijk indien zij ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de nakoming van de contractuele verplichtingen wordt gekwalificeerd als een overmachtsituatie. Tijdens de volledige periode van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opgeschort.

7.2 In geval van ziekte van de spreker of een andere overmachtsituatie kan 1Life BV de diensten geheel of gedeeltelijk verplaatsen zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of restitutie. Indien 1Life BV echter niet binnen twaalf maanden na het oorspronkelijk geplande moment een nieuwe datum kan plannen, heeft de klant recht op restitutie van de diensten die niet hebben plaatsgevonden.

7.3 Indien 1Life BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is 1Life BV gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

7.4 Als de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder vergoeding van enige schade aan de andere partij.

Artikel 8. Klachten

8.1 De opdrachtgever en/of de deelnemer zijn verplicht eventuele klachten onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na levering van de dienst, per aangetekende brief te melden en te motiveren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en/of deelnemer geacht wordt met de geleverde dienst akkoord te zijn gegaan en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst toekomen.

8.2 1Life BV verbindt zich ertoe elke klacht nauwkeurig en vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 1Life BV

9.1 1Life BV zet zich volledig in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, met betrekking tot de opdracht optimaal uit te voeren.

1Life BV is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waarin bij wijze van voorbeeld wordt verwezen naar:

a. de rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst cfr. Artikel 6 of als gevolg van force majeure;

b. de opzegging van 1Life BV, mits dit tijdig gebeurt en voorziet in de terugbetaling van de abonnementsprijs aan de klant;

c. de deelname aan een van de beschreven diensten en schade als gevolg daarvan (bijvoorbeeld: ongevallen tijdens sessies)

d. het niet behalen van bepaalde resultaten of doelstellingen;

e. vertragingen in de overeengekomen prestaties

f. alle soorten indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade, …

g. alle soorten immateriële schade

9.2 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening en die het gevolg is van onjuist handelen van 1Life BV, dient de opdrachtgever 1Life BV binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming formeel per aangetekende brief in gebreke te stellen. Indien 1Life BV de tekortkoming binnen een redelijke termijn in natura kan herstellen, is geen schadevergoeding verschuldigd.

9.3 1Life BV is in het geval van art. 9.2. alleen aansprakelijk voor directe, materiële schade. Enerzijds is de schadevergoeding beperkt tot:

a. het totale bedrag zoals gefactureerd in de overeenkomst; of

b.

indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke totaalprijs. Voor opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar wordt de prijs gesteld op het totale honorarium voor een jaar.

De aansprakelijkheid van 1Life BV is in ieder geval beperkt tot het basisbedrag waarvoor haar verzekeraar dekking verleent.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van 1Life BV jegens de opdrachtgever en/of de deelnemer vervalt, tenzij anders overeengekomen, na verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing, ontbinding of opzegging is geëindigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de klant

10.1 De opdrachtgever en/of deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie en documenten die hij aan 1Life BV verstrekt.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever blijft of dient te blijven.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV en haar aangestelden voor aansprakelijkheidsclaims van deelnemers en/of derden die verband houden met de door 1Life BV geleverde diensten en/of materialen.

10.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst jegens 1Life BV niet nakomt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 1Life BV daardoor lijdt.

10.5 De cliënt kan zijn contractuele rechten en verplichtingen niet overdragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van 1Life BV. De cliënt blijft hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen jegens 1Life BV, ook indien de overdracht rechtsgeldig is.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1 1Life BV is verplicht alle door de opdrachtgever en/of deelnemer in verband met deze overeenkomst verstrekte – of tijdens de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen – informatie (hierna te noemen ‘Vertrouwelijke Informatie’) geheim te houden en niet aan derden te verstrekken, of voor enig ander doel te gebruiken dan in deze overeenkomst is opgenomen, behalve wanneer:

 • dit vereist wordt door de wet, een rechtbank of een administratief bevel; of
 • de informatie al openbaar is, of
 • voor zover het noodzakelijk is deze informatie te verstrekken aan haar werknemers, agenten of onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst door een van de partijen, hun professionele adviseurs of hun verzekeringsagenten, in welk geval de werknemers, agenten, onderaannemers, adviseurs of verzekeringsagenten verplicht zijn de bepalingen van dit artikel na te leven.

Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als tot drie jaar na beëindiging van de overeenkomst.

11.2 De opdrachtgever zal in het kader van deze overeenkomst de naam van 1Life BV niet noemen en het bestaan van deze overeenkomst niet openbaar maken, tenzij met schriftelijke toestemming van 1Life BV.

Deze bepaling is onder meer (niet limitatief) van toepassing indien de opdrachtgever (zelf of via derden) publicaties maakt of laat maken met betrekking tot de diensten en/of de overeenkomst.

De opdrachtgever dient hiervoor schriftelijke toestemming van 1Life BV te verkrijgen, bij gebreke waarvan 1Life BV het recht heeft alle schade die hieruit zou voortvloeien op de opdrachtgever te verhalen.

Tevens dient de opdrachtgever zich te onthouden van het fotograferen of filmen van apparatuur, installaties, gebouwen of eigendommen van 1Life BV, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life BV, in welk geval de intellectuele rechten op deze beelden uitsluitend bij 1Life BV blijven berusten.

Artikel 12. Gegevensbescherming (GDPR)

12.1 In het kader van deze overeenkomst kan elke partij persoonlijke informatie verkrijgen van de andere partij, zoals contactgegevens en gegevens over professionele ervaring en activiteiten. In dit verband zal elk van de partijen, in hun hoedanigheid van gegevensverwerker, voldoen aan hun verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “wet” ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

12.2 De verstrekte gegevens worden door 1Life BV slechts verwerkt voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in het bijzonder voor de planning, het beheer en de aansturing van de bedrijfsactiviteiten van 1Life BV en, voor zover van toepassing, om de cliënt/zelfstandige bij deze activiteiten te betrekken.

12.3 Eenieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht op correctie daarvan in geval van onjuistheden. Ten aanzien van de door 1Life BV verwerkte persoonsgegevens kan dit recht worden uitgeoefend via het e-mailadres connect@1Life.be .

12.4 Persoonlijke gegevens van de klant en/of derden worden niet verkocht of doorgegeven aan derden, noch openbaar gemaakt.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 1Life BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of andere toepasselijke regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van 1Life BV (waaronder presentaties, gepubliceerde brochures, websiteteksten, projecten, cursusmateriaal, geluidsopnamen, playlists, meditaties, enz. 5eze lijst is een voorbeeld) berust bij 1Life BV.

13.2 Teksten, modellen, methoden, meditaties, presentaties, geluidsopnamen, playlists en instrumenten die door 1Life BV zijn ontwikkeld en/of worden toegepast zijn en blijven eigendom van 1Life BV of de rechthebbende van die uitingen. Openbaarmaking, verstrekking aan derden of vormen van (gedeeltelijke) openbaarmaking daarvan is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life.

13.3 Alle door 1Life BV verstrekte stukken mogen niet door de opdrachtgever en/of deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit. en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

13.4 Het is de cliënt verboden geluidsopnamen te maken van coachingsessies, trainingen en/of cursussen van 1Life BV.

13.5 De opdrachtgever geeft toestemming voor het vastleggen en vertonen van zijn/haar naam, gelijkenis en beeltenis verbonden aan zijn/haar persoon, in foto’s, afbeeldingen, of audiovisuele opnamen gemaakt door 1Life BV, alsmede in publiciteit voor 1Life BV, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na het sluiten van de overeenkomst en uiterlijk vijf dagen voor het evenement per e-mail aan 1Life BV. te kennen geeft deze toestemming niet te willen verlenen.

1Life BV heeft het sublicentieerbare en wereldwijde recht om de persoonsgegevens van de cliënt te gebruiken met betrekking tot foto’s en audiovisuele opnames, zonder enige geografische of temporele beperking. Mogelijk gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het opnemen, weergeven, bewerken, in licentie geven, distribueren en integreren in andere werken in welke vorm dan ook (bijv. hard copy of elektronisch) zoals posters, publicaties, websites, films of video’s, ter promotie van de goederen, diensten of werkomgeving van 1Life, zonder enige verplichting voor 1Life om telkens toestemming te vragen. De Opdrachtgever geeft hierbij zijn/haar onherroepelijke toestemming om dit materiaal te gebruiken om het (geheel of gedeeltelijk) te verveelvoudigen, te verspreiden en ter beschikking te stellen aan het publiek in al dan niet bewerkte vorm ten behoeve van public relations, marketing en reclame. Dit omvat alle vormen waarin het materiaal zal worden gebruikt, met name bedrijfspublicaties (inclusief rapporten, flyers, advertenties, digitale media, interactieve media), alle online media, zoals internet (websites, banners, nieuwsbrieven, PR-blogs/forums, platforms voor sociale media) en intranet, televisie en film, radio, bioscoop, mobiele telefonie, presentaties op evenementen en beurzen, gebruik op verkooppunten/klantencentra, ongeacht de gebruikte technologie.

13.6 De opdrachtgever staat in voor de nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

Artikel 14. Nietigheid

Als een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 15. Bevoegdheid

15.1 Op alle overeenkomsten met 1Life BV is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.2 Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 1Life BV.

Neem contact op

Uw vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring zijn van harte welkom.

Pottenbrug 3 bus 212, 2000 Antwerp, Belgium

connect@1life.be

+32 476 979 919