Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
1.1 Klant of Opdrachtgever
De natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van 1Life BV.
1.2 1Life BV
1life BV is de opdrachtnemer, gevestigd te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 212 met ondernemingsnummer 0700.254.183, die ook handelt onder de naam Corporate Game Changers.
1.3 Diensten
Alle prestaties verricht door 1Life BV, die als volgt niet-limitatief kunnen worden omschreven:

 • Het geven en organiseren van workshops, retraites, opleidingen en cursussen;
 • coaching;
 • advies of consultancy.

1.4 Offerte
Een aanbieding met de uiteenzetting waarin de te leveren diensten worden beschreven en waarin de toepasselijke voorwaarden en de prijs worden vermeld.

Artikel 2. Toepassing van algemene voorwaarden

2 .1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van 1Life BV en gedurende de gehele samenwerking tussen partijen.

2.2 Algemene voorwaarden in documenten van de opdrachtgever zijn niet automatisch van toepassing op 1Life BV. In geval van tegenstrijdige bepalingen prevaleren deze algemene voorwaarden boven eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden vastgelegd en hebben alleen betrekking op de genoemde bepaling(en). Alle overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.

2.3 De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden door:

 • de online/offline registratie voor een specifieke training/cursus; OF
 • de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van het aanbod van 1Life BV via welk kanaal dan ook; OF
 • ondertekening van de overeenkomst met 1Life BV.

Artikel 3. Aanbod - Sluiting van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van 1Life BV zijn vrijblijvend tot het moment van aanvaarding door de klant. Elk aanbod van 1Life BV heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij hiervan in het aanbod schriftelijk wordt afgeweken.

3.2 Een overeenkomst met 1Life BV komt tot stand wanneer de klant:

 • de offerte ondertekent en deze binnen de gestelde termijn via om het even welk kanaal terugstuurt; of
 • zijn/haar registratie bevestigt via het relevante webformulier bij online registratie; of
 • in het geval van coaching/opleiding/workshop/consultancy, door ondertekening van de overeenkomst.
 

3.3 Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Elke overeenkomst komt in de plaats van eerder gemaakte en/of mondelinge afspraken, tenzij anders aangegeven.

3.4 1Life BV is slechts gebonden indien de opdrachtgever de aanbieding/offerte aanvaardt onder de door 1Life BV opgestelde voorwaarden of -in geval van afwijking van de oorspronkelijke offerte – na voorafgaande schriftelijke bevestiging van de afwijking door 1Life BV.

Artikel 4. Prijs - betalingsmodaliteiten

4.1 De prijzen in de aanbiedingen van 1Life BV zijn exclusief BTW en andere kosten die niet in de overeenkomst zijn opgenomen (zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten, kosten van derden, etc.. – exemplatieve opsomming).

4.2 Diensten die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, worden gekwalificeerd als ‘meerwerk’, waarbij 1Life BV dit kan factureren boven de overeengekomen prijs aan de gebruikelijke tarieven.

4.3 De volledige prijs is verschuldigd van zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. De facturen zijn contant betaalbaar of via overschrijving binnen de 10 dagen na factuurdatum, dit met uitzondering van cursussen of trainingen of events met ‘open inschrijving’ die onmiddellijk en volledig betaald dienen te worden via het betalingsformulier op de website.

4.4 Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, worden alle al dan niet vervallen  facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 • enerzijds verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling;
 • anderzijds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR. Dit alles onder voorbehoud van 1Life BV om de schadevergoeding te verhogen in geval van bewezen schade. Alle kosten verbonden aan de betaling vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.
 • in geval van wanbetaling is 1Life BV gerechtigd om na eenvoudige kennisgeving haar verdere prestaties op te schorten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door 1Life BV. 1Life BV bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Verplichtingen van 1Life BV

a. 1Life BV verbindt zich ertoe haar diensten met de grootste zorg, vakbekwaamheid en naar beste vermogen uit te voeren.

b. De dienstverlening van 1Life betreft  een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

c. Gelet op de aard van de dienstverlening kan 1Life BV geen garanties geven met betrekking tot het – vaak persoonsgebonden – eindresultaat en meer concreet niet garanderen dat de deelname van de opdrachtgever ertoe zal leiden dat de opdrachtgever:

 • een niveau van persoonlijk, financieel of professioneel succes behaalt;
 • de gewenste doelen of verbeteringen zal bereiken;

d. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat 1Life BV geen garanties kan geven met betrekking tot het eindresultaat en kan bij ontevredenheid over het eindresultaat geen terugbetaling van de prijs verkrijgen behoudens het geval van bewezen fout in hoofde van 1Life BV.

e. 1Life BV mag de in de overeenkomst aangegeven locatie of data wijzigen zonder restitutie aan de opdrachtgever, mits de nieuwe datum binnen 12 maanden kan plaatsvinden.

f. De diensten van 1Life BV houden geen medische of paramedische therapie in. 1Life BV levert bovendien op geen enkele wijze medisch, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies.

g. 1Life BV is niet gehouden om de kosten die de opdrachtgever mogelijks heeft gemaakt met derden, te vergoeden. Inclusief maar niet gelimiteerd tot reiskosten, huurauto’s, verloren of gemiste zakelijke kansen, of verminderde inkomsten (niet-limitatieve  oplossing).

5.2 Verplichtingen van de klant/opdrachtgever

a. De opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangedragen deelnemer neemt deel aan diensten van educatieve aard. Gelet op de het veeleer gehanteerde groepsformaat zijn niet alle materialen, informatie en methodes volledig van toepassing voor iedere opdrachtgever, zijn/haar business setting of persoonlijke situatie. Opdrachtgever erkent dat 1Life BV niet op de hoogte kan zijn van alle individuele bijzonderheden rondom hem/haar, het bedrijf, het beroep of de persoonlijke situatie.

b. Het resultaat van de dienstverlening is mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van de opdrachtgever en/of deelnemer. De door 1Life BV aangereikte methoden en informatie zijn niet allesomvattend en adviserend van aard. Het staat de opdrachtgever vrij om de materialen en informatie verder toe te passen op de eigen situatie.

c. De opdrachtgever erkent dat de diensten van 1Life BV geen psychologische, psychiatrische of andere vorm van therapie omvatten.

Artikel 6. Opschorting & beëindigingsmogelijkheden van de overeenkomst

6.1 Door 1Life BV

a. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan of indien de opdrachtgever andere overeengekomen verplichtingen niet nakomt, behoudt 1Life BV zich het recht voor om na eenvoudige kennisgeving de uitvoering van eventuele nog te verrichten prestaties of verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de factuur is voldaan. In een dergelijk geval is 1Life BV geen schadevergoeding verschuldigd en zal zij redelijke inspanningen leveren om de diensten weer te leveren zodra de betaling is ontvangen.

b. 1Life BV behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden indien zich aan de zijde van de opdrachtgever omstandigheden voordoen die verdere samenwerking onmogelijk maken of indien 1Life BV van mening is dat geen gunstig resultaat kan worden bereikt als gevolg van een gebrek aan inzet / betrokkenheid aan de zijde van de opdrachtgever en/of deelnemer.  In een dergelijk geval zal 1Life BV de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de ontbinding van de overeenkomst, waarbij eventuele reeds verrichte betalingen niet worden terugbetaald.

c. Wanneer 1Life overgaat tot opschorting en/of ontbinding conform art. 6.1 of 6.2, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan de opdrachtgever en/of deelnemer.

d. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer door aangetoonde overmacht niet kan deelnemen aan de activiteiten, biedt 1Life BV de volgende mogelijkheden:

 • de cursus op een latere datum kan worden gevolgd; of
 • het betreffende bedrag van de opdracht kan worden gebruikt in ruil voor een andere cursus of workshop die bij 1Life BV wordt gegeven.

e. 1Life BV heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een training, coaching, cursus of andere dienst te annuleren of de opdrachtgever en/of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het openstaande saldo binnen 14 dagen. Reeds verrichte diensten en/of gemaakte kosten kunnen nimmer voor restitutie in aanmerking komen.

f. 1Life BV mag, naar eigen goeddunken, de educatieve inhoud en materialen van de geleverde diensten op elk gewenst moment wijzigen, verwijderen, toevoegen en/of vervangen door iets anders dan beschreven in de marketingmaterialen, zonder restitutie van aan cliënt en/of deelnemer betaalde bedragen.

6.2 Door de klant voor opdrachten als coaching, videocursussen, of open inschrijvingen

a. De annulering van een opdracht kan alleen schriftelijk worden gedaan binnen drie (3) werkdagen vanaf de datum van registratie of inschrijving, met duidelijke vermelding van uw wens om te annuleren. Dit schrijven dient duidelijk te vermelden (i) wie u bent en onder welke naam u ingeschreven of geregistreerd bent, (ii) duidelijk te  vermelden welke dienst u wenst te annuleren, en (iii) dient of via e-mail aan connect@1life.be of via aangetekend schrijven aan 1Life BV toegestuurd te worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.

b. Indien de opdrachtgever/cliënt zijn annulatie conform alle voorwaarden in art. 6.2.a heeft verricht, gaat 1Life BV over tot terugbetaling en dit binnen 60 kalenderdagen vanaf de datum dat de annulering door de de opdrachtgever is ontvangen, na aftrek van transactiekosten verbonden aan de terugbetaling. Indien bonusitems werden gebundeld bij de aankoop van een dienst (zoals bv. gratis deelname aan een andere dienst), zullen de kosten van deze gegeven bonusitems in vermindering worden gebracht van de terugbetaling.

Bij elke annulatie conform art. 6.2.a, dient de opdrachtgever/klant al het ontvangen materiaal terug te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van 1Life BV en dit uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen. 1Life BV behoudt zich het recht om de terugbetaling op te schorten totdat alle materialen goed zijn ontvangen. Indien het materiaal niet binnen de 60 kalenderdagen is ontvangen, worden de kosten van het materiaal in mindering gebracht op de terugbetaling (inclusief verzendkosten).

c. Indien de annulatie pas plaatsvindt na 3 werkdagen vanaf de datum van inschrijving of registratie en aankoop van de diensten of het niet bijwonen van de diensten, is 1Life BV geen enkele terugbetaling verschuldigd.

d. De annulatie, voortijdige of tussentijdse beëindiging van de opdracht is mogelijk, doch geeft dit de opdrachtgever/klant geen recht op terugbetaling of uitstel van betaling.

e. Een mondelinge annulering of via sms/andere sociale media wordt niet geaccepteerd.

f. Indien een individuele sessie (coaching, consultancy, workshop) door toedoen van de opdrachtgever niet kan doorgaan, dient de opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren aan 1Life BV te communiceren. Indien dit niet gebeurt, ziet 1Life BV zich verplicht annuleringskosten ter waarde van de individuele sessie in rekening te brengen.

6.3 Door de klant voor opdrachten als consultancy, in-company trainingen, workshops of coachings

a. De annulering van een opdracht voor consultancy, of een in-company training, workshop of field- of bedrijfscoachings kan enkel schriftelijk of per e-mail gebeuren. Volgende annulatievoorwaarden gelden:

– Meer dan 5 weken vooraf geen annulatiekosten

– Tussen 5 en 2 weken vooraf 50% van de geboekte opdracht

– Minder dan 2 weken 100% van de geboekte opdracht

Artikel 7. Force majeure

7.1 1Life BV is niet aansprakelijk indien zij ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst – geheel of gedeeltelijk – niet kan nakomen. Elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de nakoming van de contractuele verplichtingen wordt gekwalificeerd als een overmachtssituatie. Gedurende de volledige periode van overmacht worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opgeschort.

7.2 In geval van ziekte van de spreker of een andere overmachtssituatie kan 1Life BV alle of een deel van de diensten opnieuw inplannen zonder dat hiervoor enige vergoeding of terugbetaling verschuldigd is aan de opdrachtgever. Indien 1Life BV echter niet binnen twaalf maanden na het oorspronkelijk geplande moment een nieuwe datum kan plannen, heeft de klant recht op terugbetaling van de diensten die niet hebben plaatsgevonden.

7.3 Indien 1Life BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is 1Life BV gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

7.4 Indiende overmachtssituatie langer dan drie maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en dit zonder vergoeding van enige schade of verliezen aan de andere partij.

Artikel 8. Klachten

8.1 De opdrachtgever en/of de deelnemer zijn verplicht eventuele klachten onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na levering van de dienst, per aangetekende brief te melden en te motiveren, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en/of deelnemer geacht wordt met de geleverde dienst akkoord te zijn gegaan en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die de opdrachtgever op grond van de wet en/of overeenkomst toekomen.

8.2 1Life BV verbindt zich ertoe elke klacht nauwkeurig en vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 1Life BV

9.1 1Life BV zet zich volledig in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, met betrekking tot de opdracht optimaal uit te voeren.

1Life BV is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, waarbij ten exemplatieven titel verwezen  wordt naar:

a. de rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst cfr. Artikel 6 of als gevolg van force majeure;

b. de opzegging van 1Life BV, mits deze tijdig is verricht en voorziet in de terugbetaling van de inschrijvingsprijs van de opdrachtgever/klant;

c. de deelname aan een van de beschreven diensten en schade als gevolg daarvan (bijvoorbeeld: ongevallen tijdens sessies)

d. het niet behalen van bepaalde resultaten of doelstellingen;

e. vertragingen in de overeengekomen prestaties;

f. alle soorten van indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade, …

g. alle soorten immateriële schade

9.2 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening en die het gevolg is van onjuist handelen van 1Life BV, dient de opdrachtgever 1Life BV binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming formeel en officieel in gebreke te stellen middels aangetekende brief. Indien 1Life BV de tekortkoming binnen een redelijke termijn in natura kan herstellen, is geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

9.3 1Life BV is in het geval van art. 9.2. uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Enerzijds is de schadevergoeding beperkt tot:

a. het totale bedrag zoals gefactureerd in de overeenkomst; of

b. indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke totaalprijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor een jaar.

De aansprakelijkheid van 1Life BV is in ieder geval beperkt tot het basisbedrag waarvoor haar verzekeraar dekking verleent.

9.4 Elke vorm van aansprakelijkheid van 1Life BV ten aanzien van de opdrachtgever en/of de deelnemer vervalt, tenzij anders overeengekomen, na verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing, ontbinding of opzegging is beëindigd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

10.1 De opdrachtgever en/of deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie en documenten die hij aan 1Life BV verstrekt.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst voor rekening van de opdrachtgever blijft of dient te blijven.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart 1Life BV en haar aangestelde voor aansprakelijkheidsclaims vanwege deelnemers en/of derden die verband houden met de door 1Life BV geleverde diensten en/of aangebrachte materialen.

10.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze overeenkomst ten aanzien van 1Life BV niet nakomt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die 1Life BV hierdoor heeft geleden.

10.5 De opdrachtgever kan zijn contractuele rechten en verplichtingen niet overdragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van 1Life BV. De opdrachtgever blijft – zelfs mits overdracht – hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen ten aanzien van 1Life BV, ook indien de overdracht rechtsgeldig is.

Artikel 11. Geheimhouding - Vertrouwelijkheid

11.1 1Life BV is verplicht alle door de opdrachtgever en/of deelnemer in verband met deze overeenkomst verstrekte – of tijdens de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen – informatie (hierna te noemen ‘Vertrouwelijke Informatie’) geheim te houden en niet aan derden te verstrekken, of voor enig ander doel te gebruiken dan in deze overeenkomst is opgenomen, behalve wanneer:

 • dit vereist is bij wettelijk, gerechtelijk of administratief bevel; of
 • enige informatie reeds in publiek domein bekend is, of
 • voor zover het noodzakelijk is deze informatie te verstrekken aan haar werknemers, aangestelde of onderaannemers ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst door een van de partijen, hun professionele raadgevers of hun verzekeringsagenten, in welk geval de werknemers, aangestelde, onderaannemers, raadgevers of verzekeringsagenten verplicht zijn de bepalingen van dit artikel na te leven.

Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als tot drie jaar na beëindiging van de overeenkomst.

11.2 De opdrachtgever zal in het kader van deze overeenkomst de naam van 1Life BV niet vernoemen, noch zal de opdrachtgever het bestaan van deze overeenkomst vrijgeven of openbaar maken, tenzij met schriftelijke toestemming van 1Life BV.

Deze bepaling is onder andere (niet limitatief) van toepassing indien de opdrachtgever (zelf of via derden) publicaties maakt of laat maken met betrekking tot de diensten en/of de overeenkomst.

De opdrachtgever dient hiervoor schriftelijke toestemming van 1Life BV te verkrijgen, bij gebreke waarvan 1Life BV het recht heeft zich te verhalen op de opdrachtgever voor alle schade die hieruit zou voortvloeien.

Tevens dient de opdrachtgever zich te onthouden van het fotograferen of filmen van apparatuur, installaties, gebouwen of eigendommen van 1Life BV, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van 1Life BV, in welk geval de intellectuele rechten verbonden aan deze beeltenissen exclusief blijven toekomen aan 1Life BV.

Artikel 12. Gegevensbescherming (GDPR)

12.1 In het kader van deze overeenkomst kan elke partij persoonlijke gegevens verkrijgen van de andere partij, zoals contactgegevens en gegevens over professionele ervaring en activiteiten. In dit opzicht zullen elk van de partijen, in hun hoedanigheid van gegevensverwerker, voldoen aan hun verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de “wet” ) alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

12.2 De verstrekte gegevens zullen enkel door 1Life BV verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en meer bepaald het plannen, het beheren en het managen van de bedrijfsactiviteiten van 1Life BV en, in voorkomend geval, om de opdrachtgever / zelfstandige in deze activiteiten te betrekken.

12.3 Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht op inzage in zijn persoonsgegevens en het recht deze te laten corrigeren in geval van onjuistheden. Ten aanzien van de door 1Life BV verwerkte persoonsgegevens kan dit recht worden uitgeoefend via het e-mailadres connect@1life.be .

12.4 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en/of derden worden niet verkocht of doorgegeven aan derden, noch openbaar gemaakt.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 1Life BV behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of andere van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht op alle uitingen, in welke vorm of via welk medium dan ook, van 1Life BV (waaronder presentaties, gepubliceerde brochures, websiteteksten, projecten, cursusmateriaal, (e-)boeken, geluidsopnamen, playlists, meditaties, enz. deze opsomming is exemplatief) berust bij 1Life BV.

13.2 Teksten, modellen, methoden, meditaties, presentaties, (e-)boeken, geluidsopnamen, playlists en instrumenten die door 1Life BV zijn ontwikkeld en/of worden toegepast zijn en blijven eigendom van 1Life BV respectievelijk de rechthebbende van die uitingen. Openbaarmaking, verstrekking aan derden of vormen van (gedeeltelijke) openbaarmaking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life.

13.3 Alle door 1Life BV verstrekte stukken mogen niet door de opdrachtgever en/of deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Life openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of in het kader van de overeenkomst tussen partijen anders voortvloeit. en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

13.4 Het is de opdrachtgever verboden geluidsopnamen te maken van coaching sessies, trainingen en/of cursussen van 1Life BV.

13.5 De opdrachtgever geeft toestemming voor de vastlegging en weergave van zijn/haar naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan zijn/haar persoon, in foto’s, afbeeldingen, of audiovisuele opnamen gemaakt door 1Life BV, alsook in publiciteit voor 1Life BV, behoudens wanneer de opdrachtgever binnen acht dagen na het sluiten van de overeenkomst en uiterlijk vijf dagen voor het evenement per e-mail aan 1Life BV te kennen geeft deze toestemming niet te willen verlenen.

1Life BV heeft het sublicentieerbare en wereldwijde recht om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te gebruiken met betrekking tot foto’s en audiovisuele opnames, zonder enige geografische of temporele beperking. Mogelijk gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het opnemen, weergeven, bewerken, in licentie geven, distribueren en integreren in andere werken in welke vorm dan ook (bijv. hard copy of elektronisch) zoals posters, publicaties, websites, films of video’s, ter promotie van de goederen, diensten of werkomgeving van 1Life, zonder enige verplichting voor 1Life om telkens toestemming te vragen. De Opdrachtgever geeft hierbij zijn/haar onherroepelijke toestemming om van dit materiaal gebruik te maken om het (geheel of gedeeltelijk) te dupliceren, te verspreiden en ter beschikking te stellen aan het publiek in al dan niet bewerkte vorm ten behoeve van public relations, marketing en reclame. Dit omvat alle vormen waarin het materiaal zal worden gebruikt, met name bedrijfspublicaties (inclusief rapporten, flyers, advertenties, digitale media, interactieve media), alle online media, zoals internet (websites, banners, nieuwsbrieven, PR-blogs/forums, platforms voor sociale media) en intranet, televisie en film, radio, bioscoop, mobiele telefonie, presentaties op evenementen en beurzen, gebruik op verkooppunten/klantencentra, ongeacht de gebruikte technologie.

13.6 De opdrachtgever staat in voor de nakoming door de deelnemer van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

Artikel 14. Nietigheid

Als een bepaling van de algemene voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 15. Rechtsmacht

15.1 Op alle overeenkomsten met 1Life BV is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.2 Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van 1Life BV.

Neem contact op

Uw vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring zijn van harte welkom.

Pottenbrug 3 bus 212, 2000 Antwerp, Belgium

connect@1life.be

+32 476 979 919